top of page
Henkilötietojen kerääminen ja tietosuoja

Psykologi on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka on lain mukaan pidettävä rekisteriä asiakkaistaan. Ajatusalta Psykologipalveluissa henkilötietojasi käsittelee vain ja ainoastaan yrittäjä Laura Flöjt-Leinonen, eikä hänellä ole lupaa saattaa henkilötietoja kenenkään ulkopuolisen tietoon. Tämän vuoksi kerättävät henkilötiedot (nimi, yhteystiedot, käyntiajankohdat ) säilytetään tietoturvallisesti.   Henkilötietoja käytetään kolmeen tarkoitukseen: yhteydenotto sovitun asiakasprosessin aikana,  laskutus sekä asiakaskäyntien kirjaaminen. Mikäli asiakkuuden aikana muodostuu asiakkaan suostumuksella myös muita henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja, kuten videoita, myös niitä säilytetään tietoturvallisesti ja niiden tuhoamisesta sovitaan asiakkaan kanssa.

 

Potilastietojen kirjaaminen perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista (298/2009). Vaikka urheilupsykologin asiakas ei arkikielellä olekaan potilas, psykologi on kuitenkin lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö. 

 

Alaikäisen potilaan osalta säilytettäviin asiakirjoihin kirjataan huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot. Alaikäinen voi käydä psykologilla myös huoltajiensa tietämättä, mutta jos ilmi tulee asioita, joiden psykologin mielestä olisi erittäin tärkeää saattaa huoltajien tietoon, psykologi neuvottelee asiasta alaikäisen asiakkaan kanssa. 

Käyntikirjaukset säilytetään tietoturvallisesti, eivätkä ne ole kenenkään muun kuin Ajatusalta Psykologipalveluiden yrittäjän ja asiakkaan nähtävissä.

Voit tutustua asetuksessa mainittuihin tietosisältöihin ja säilytysaikoihin täältä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298.

Ajatusalta psykologipalveluissa laaditut kirjaukset eivät näy Kanta.fi-palvelussa eivätkä siten myöskään omakannassa. Asiakkaalla on aina oikeus pyytää nähtäväksi hänestä tehdyt kirjaukset. Siinä vaiheessa, kun yksityisten elinkeinonharjoittajien edellytetään siirtyvän kanta-arkistointiin. asiasta tiedotetaan asiakkaita.

Psykoterapian koulutusasiakkaiden käynnit kirjataan Diarium-potilastietojärjestelmään.

Psykologipalvelut ovat kuluttajansuojalain piirissä. Tämä tarkoittaa, että asiakas voi saattaa kauppasopimusta koskevat erimielisyystilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistaviksi.(https://asiointi.kuluttajariita.fi/kuluttaja/#/

 

Tätä ennen asiakkaan on oltava yhteydessä kuluttajaneuvontaan.(https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta)

Tiesitkö, että käyttämällä nimikesuojatun  ja laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön kuten psykologin palvelua voit varmistua siitä, että palveluntuottajalla on potilasvahinkovakuutus? Tämän määrittää potilasvahinkolaki. Voit lukea lisää potilasvahinkovakuutuksesta täältä

Evästeet:Tämä sivusto kerää käyntitilastoja (mm. kävijöiden lukumäärä, ajankohta, käyntien keskimääräinen kesto ja se, tullaanko sivulle useimmiten mobiililaitteella vai ei). Mistään näistä ei käy ilmi kävijän tunnistetietoja.

Yhteystiedot:

Psykologi Laura Flöjt-Leinonen

puh. 050-5898767

bottom of page